המלצות ועדת זליכה בנוגע לקידום מעמד המאמן וקידום מחלקות הילדים בישראל

מאמני הכדורגל

 1. על רקע בעיית ניגוד העניינים המובנה בקשר שבין הדרכה בתשלום לבין הענקת הרישוי, אנו ממליצים כי גוף מדריך לא יהיה עוד גוף המעניק את הרישוי. אנו ממליצים על מבחנים כלליים (בדומה למבחני רישוי לרואי חשבון או לעורכי דין) שייקבעו כתנאי לקבלת תעודה, ואילו לצורך חידוש התעודה בכל שנתיים תחייב ההתאחדות לכדורגל את המאמנים בהדרכות בהיקף ובאיכות שייקבעו על ידה. תחום האימון והמידע בנושא ספורט משתנה ומתחדש כל הזמן. חשוב שמאמנים יעברו הכשרות כדי להתמקצע בתחומם. על כן, על ההתאחדות לכדורגל לחדול לאלתר מביצוע הדרכות בתשלום למאמנים (למעט הדרכות ברמת האימון הגבוהה ביותר), ולתת באופן שוויוני ובלתי מפלה זכויות לביצוע הדרכות כאלה, כאשר בחינת ההסמכה וההרשאה תבוצע על ידי ההתאחדות לכדורגל (בדומה למודל הקיים כיום לרואי חשבון ולעורכי דין).
 2. יש לשמור על זכויותיהם של מאמנים בכל הדרגים. למאמן במחלקות ילדים ונוער חשיבות עצומה בטיפוח דור העתיד של כדורגלנים בישראל, ולכן אנו ממליצים כי שמירת זכויות מאמני הילדים תפוקח בידי ההתאחדות לכדורגל, כפי שהיא מפקחת ומבקרת את חוזי המאמנים בליגות המקצועניות. זהו אינטרס של המאמן, של ההנהלה ושל הילדים ובני משפחותיהם. במסגרת זו, יש להקפיד על תשלום כל זכויות המאמן, כולל ביטוח, פיצויים, הבראה והפרשה לפנסיה, כפי שקובע החוק עבור כל עובד בישראל. יש להקפיד על עיגון זכויות העוברות משנה לשנה ולא להעסיק מחדש אותם מאמנים כל עונה. זאת על מנת להבטיח צבירת זכויות. לשון אחר, לחייב העסקה סדירה ויחסי עובד-מעביד בין הקבוצה לבין המאמן.
 3. על מנת לחזק את מעמדם של המאמנים, על בתי הדין למנות דיין נפרד לשיפוט מאמנים, שיקיים את הדיונים בערכאה ביום דיונים נפרד.
 4. מאמן שיורשע בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע תבוטל הרשאתו, אלא אם כן מצא אב בית הדין לערעורים כי נסיבות העבירה מאפשרות חריגה מכלל זה.
 5. אנו ממליצים כי עם רישום הקבוצה בהתאחדות, יקפידו באגפי הנוער ובמועדונים, להביא אישור חתום הנושא את שם המאמן ואת חוזהו, על מנת לאפשר פיקוח אחר קיום זכויות העבודה העולות מיחסי עובד-מעביד, שהן הבסיס לניהול תקין. כמו כן, אנו ממליצים, כי בסוף שנה תדווח מחלקת הנוער של כל קבוצה להתאחדות על עובדיה ועל ההוצאות בגינם. שקיפות המערכת תגביר את האמון של הציבור במועדון, ותבטיח ניהול תקין. במקרה שמועדון כדורגל מחליט באמצע העונה על פיטורי מאמן, עליו לערוך לו הליך שימוע מסודר ולהסדיר את פיטוריו באופן פורמאלי. כאשר מופסקת עבודת מאמן באמצע העונה, על המועדון להבטיח תשלום עד תום תקופת החוזה, ללא תלות בהחלטות בית הדין של ההתאחדות

 

ה. ילדים, נערים ונוער

הוועדה התרשמה מיוזמתה של בספורט עמותת "ערכים בספורט", פרי חזונו של ד"ר לורנס רובין, שהבחין כי ילדים הפעילים במסגרות ספורט תחרותיות, אינם סופגים תכנים ערכיים וחשופים במיוחד לאלימות במגרשי הספורט. על פי העמותה, חל בשנים האחרונות פיחות במספר הספורטאים המקצוענים הנתפסים בציבור כמופת לרמה מוסרית וערכית גבוהה, היכולים לשמש דוגמא חיובית לבני נוער.

יצוין, כי "ערכים בספורט" מפעילה תוכנית חינוכית ייחודית, המיועדת לילדים ובני נוער המשתתפים בחוגי ספורט, לרבות במסגרת תחרותית. באמצעות שיחות, פעילות ספורטיבית, אימונים ומצבים במגרש, לומדים המשתתפים בתוכנית על ערכים ועל דרך ארץ. מטרת "ערכים בספורט" היא להפוך את הספורטאי המשתתף לאדם טוב יותר ולא רק לשפר את הישגיו בספורט.

יודגש, כי בעולם העסקי והציבורי כאחד, מדידה לצורך קידום מטרות היא כלי ניהולי חשוב ומהותי. שימוש בכלי מדידה הולמים היא אפוא הדרך היחידה לקידום ערכים.

 

 1. הוועדה מציינת לשבח את היוזמה ואף מצאה לנכון להפנות את קוראי הדוח למודל הפעולה ולתוכניות ההדרכה שהכינה העמותה. מבלי להמליץ על שימוש במודל זה או אחר, בעמותה זו או אחרת, אשר במימון ציבורי מחייב מכרז, אנו ממליצים, כי המועצה למניעת אלימות בספורט, באמצעות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, תתמוך בעמותות שעניינן קידום ערכים בספורט, לרבות מניעת אלימות. הוועדה ממליצה, כי קבוצות אשר לא יפעילו תוכניות מסוג זה לא יקבלו את מלוא התמיכה הניתנת כיום על ידי הטוטו-ווינר. בהתאם לתקנון הרישוי כאמור בתת-פרק מנהלת הליגה לעיל וכתנאי לקבלת כספים מהטוטו-ווינר או מכל גוף ציבורי אחר (ובפרט הרשויות המקומיות), תידרש כל קבוצה בליגת העל כדלקמן:
 • להקים ולהפעיל מחלקת נוער בתקציב מינימאלי שנתי שתקבע מנהלת הליגה באישור ועדת התיאום והתקציבים. מחלקות הנוער יאוגדו כעמותות נפרדות, תוך הפרדה משפטית וחשבונאית מוחלטת.
 • להקים ולהפעיל לכל הפחות את קבוצות הנערים והנוער הבאות: גילאים 15 – 19, קבוצה אחת בגילאי 10 – 14, קבוצה אחת מתחת לגיל 10 וקבוצת נשים עד גיל 19.
 • להגיש תוכניות לפיתוח מחלקת הנוער לתקופה שבין 7-3 שנים לאישור ועדת התיאום והתקציבים. התוכניות יכללו יעדים, מטרות, ארגון, מנהלה, תפעול, פיתוח תשתיות, משאבים כלכליים, תוכנית חינוכית, רפואה, סקירה ומשוב. קבוצה מועמדת שלא תעמוד במבחן ועדת התיאום והתקציבים לעניין זה, ולא תוכיח התקדמות ביישום תוכנית זו, תאבד זכותה לרישוי ו/או יעוכבו כספים עבורה.
 • לכל קבוצת נוער יהיה מאמן בעל תעודה המקבילה לתעודת אימון B של אופ״א.
 • קבוצות אשר יקימו ויפעילו שתי קבוצות נערים, נוער ונשים נוספות, וימנו עוד שני מאמנים בעלי תעודה המקבילה לתעודת B של אופ"א, יתוגמלו על כך על ידי הטוטו-ווינר, ובמידת האפשר גם על ידי הרשויות המקומיות במגבלות תקציביהן.
 1. לעניין מעורבותם של ילדים בכדורגל מתחת לגיל 12, כמפורט להלן מצאה הוועדה, כי קיימת תמימות דעים גורפת בקרב מאמנים, מנהלים, שחקני עבר, פסיכולוגים ואנשי מקצוע נוספים אשר הופיעו בפני הוועדה, לפיה יש לבטל את שיטת הדירוג הקיימת. בהקשר זה, לדוגמה, משרד התרבות והספורט מצא לנכון במרבית ענפי הספורט ובכל משחקי הכדור לתמוך כספית בספורטאים מגיל 13 ומעלה בלבד. בשל כך הוועדה ממליצה, כי יבוטלו הן הליגה והן שיטת הגביע עד גיל 12, וכי מחלקות הילדים תהפוכנה לחובבניות עד גיל זה. המשחקים ייערכו בשיטת טורנירים אזוריים, אשר יאורגנו על ידי ההתאחדות לכדורגל (לצד טורנירים של משחקי ידידות, אשר יאורגנו על ידי הקבוצות עצמן), ולא במסגרת ליגות. בנוסף, לא תהיה בחינה על פי כל כלי מדידה ארציים/מחוזיים אחרים. הליגות התחרותיות תבוטלנה אפוא בהתאם.

 

הרקע להמלצתנו לבטל את השיטה התחרותית במסגרת ליגות הינו כדלקמן:

 • בשיטה הקיימת המאמנים עובדים ומתוגמלים על פי מדדים לטווח הקצר, קרי ניצחונות במשחקים. שיטה זו איננה שמה דגש על הכשרת הילד והפיכתו לספורטאי.
 • בשיטה התחרותית ירכיב המאמן שחקנים טובים למשחקים וזאת במטרה לנצח את המשחק. העדפת המאמנים תהא ששחקנים פחות טובים לגילם יישבו על הספסל, אף אם הפוטנציאל העתידי הגלום בהם גבוה יותר. ברם, מחקרים הוכיחו כי רק לאחר שילד עבר את גיל ההתבגרות ניתן לבחון את הצלחתו העתידית כספורטאי מקצועני. פעמים רבות, כאשר אנו "מוותרים" על ילדים בגיל מוקדם, נפסיד אותם כמקצוענים. לעומת זאת, שחקנים אשר נחשבו טובים עד גיל 12, לעתים, לאחר גיל ההתבגרות, נחלשו.
 • הוועדה מצאה, כי שיטת התחרויות יוצרת מתח רב הן אצל השחקנים והן אצל ההורים. אצל השחקנים, הרצון העז לנצח במשחק תחרותי, עלול להוביל לאלימות פיזית או מילולית, זאת כתוצאה מתסכול. עבור ההורים, הרצון לראות את ילדיהם מנצחים מעודד אותם לקרוא ולצעוק אליהם מהיציע. שיטת תגמולים, על בסיס מטרות לטווח ארוך, תקטין את המתח היומיומי בו נמצאים הורים וילדים.
 • קיים לחץ מופרז ומעוות המונח על המאמנים, עקב הדרישה לניצחונות. מאמן ילדים, הסבור כי יוכל להתקדם במקצועו רק אם ינצח, ישים למטרה את הניצחונות במשחקים ולא את הלימוד והאימון של הילדים והצעירים והנחלת עקרונות המשחק בהם.
 • כיום, שחקן כדורגל איננו נדרש להיות אך ורק בעל יכולות פיזיות וטכניות טובות. הדרישה מצדם של הסקאוטים ומאמני הכדורגל האירופאי היא כי השחקנים ובני משפחותיהם יתאימו עצמם למודלים של התנהגות ראויה. על שחקן כדורגל טוב לכבד את השחקנים איתם הוא משחק, לכבד את השחקנים מולם הוא משחק, את המאמן, השופט והאוהדים. כלים אלה יש להנחיל בקרב הילדים כבר בגיל מוקדם, כחלק מההכשרה למשחק, במסגרת מחלקות הילדים. בשיטת משחק ידידותית, עקרונות של חינוך, נימוס ומתן כבוד לשחקנים ולמאמנים יקבלו מקום ותשומת לב רחבה יותר.
 • פסיכולוגים מסכימים, כי סביבה תחרותית יוצרת נזק מקצועי וחוסר יכולת מובנית לגדל שחקנים איכותיים, וכמו כן, גורמת לנזקים נפשיים ארוכי טווח לילדים. בגיל צעיר הספורטאי זקוק לסביבה בטוחה המאפשרת לו לחקור בשקט את יכולותיו, ובעיקר מאפשרת לו לטעות. בכך יוכל הספורטאי ללמוד ולהתקדם – אחרת הוא אינו מתקדם מבחינה מקצועית ואינו מפתח יכולות העוזרות לו להתמודד עם מצבי לחץ. המחסור בסביבה בטוחה פוגע מאוד בפיתוח נרחב יותר של שחקנים איכותיים. 
 • הוועדה מאמינה כי ברגע שמחלקות ילדים ונוער ישימו דגש על תהליכים חינוכיים וחברתיים, כך תגבר המוטיבציה של הורים לשלוח את ילדיהם לשחק כדורגל. בהתאמה, מערכת היחסים בין ההורה למאמן, למנהל ולמחלקת הנוער תתחזק. נראה, כי כיום שורר מצב של חוסר אמון בין הגורמים הנ"ל. חוסר אמון זה גורם לניכור המשפחה מהתהליך החינוכי והמקצועי ויוצר בלבול אצל הילד. הצבת מטרות משותפות הן למחלקה והן למשפחה תגביר את שיתוף הפעולה והאמון בין הגורמים לטובת המטרה.
 1. הוועדה ממליצה, כי הקבוצות יעברו לשיטה של תגמול מאמנים על בסיס מטרות לטווח ארוך, תוך הפיכת פירמידת האימון, כך שמאמנים של ילדים בגילאים צעירים, יהיו בעלי הכישורים הגבוהים ויזכו לתגמולים גבוהים בהתאם. על ועדת התיאום והתקציבים לתת דעתה על תמרוץ הקבוצות לעבור למודל זה.
 2. הוועדה ממליצה, כי ההתאחדות לכדורגל תקיים ליגת עתודה (מילואים + שלושה שחקני בוגרים), שתיועד לצעירים בין הגילאים 18 – 23, עבור שחקנים פצועים מהקבוצות הבוגרות (ככלי לחזרה לשגרה), ואף תשמש לצורך משחקי מבחן עבור שחקנים עתידיים.
 3. הוועדה ממליצה לשנות את שיטת השיפוט הקיימת כיום במחלקות ילדים ונוער, ולפעול להכשרת שופטים בליגות ילדים ונוער כדמויות חינוכיות:
 • במשחקים של ילדים עד גיל 10 ישפטו הורים שיעברו הדרכה והסמכה על ידי ההתאחדות לכדורגל, או מאמני הקבוצות, שיתחלפו במחצית. כך יתחברו ההורים למועדון, תימנע התנגדותם ותוענק למאמנים השופטים לגיטימציה. ניתן יהיה לייצר אווירה נעימה במשחק, על ידי כך שלא הופכים אותו לתחרות בה יש רק מנצח אחד. מאחר ששיטה זו עלולה ליצור התנגדות, על איגוד השופטים ומנהלי המשחקים והקבוצות להבהיר להורים ולילדים שמדובר במשחק ידידותי אשר מטרתו לתרגל את הטכניקות שנלמדו באימונים, וכי ההנאה מן המשחק היא החשובה ביותר.

קיימות טכניקות נוספות שבהן ניתן לעשות שימוש לשינוי האווירה במשחקים: עצירת המשחק באמצע להפסקת שתייה/קשירת שרוכים, עידוד הילדים למחוא כפיים על הצלחות של מי מהשחקנים (משתי הקבוצות) ואי-רישום שערים ומנצחים.

 • במשחקים שבין הגילים 12-10 ישפטו שופטים שהוכשרו על ידי איגוד השופטים. האיגוד יהיה אחראי להכשיר את השופטים בעיקר כאנשי חינוך. לשם הדוגמה בלבד נציין טכניקות מומלצות להפיכת המשחק לכלי חינוכי: ברגע ששחקן ביצע טעות – הכניס את הכדור לא נכון, דרך על הקו וכדומה – עצירת המשחק כדי להסביר את טעותו; שימוש בכרטיס ירוק – לעידוד שיתוף פעולה וחברות; קיום שיחה לפני המשחק ובמהלכו.
 • מגיל 12 ישפטו שופטים רשמיים של איגוד השופטים. גם כאן יש להקפיד על אספקטים חינוכיים, בנוסף לתחרותיות. משעה שהילדים וההורים יבינו שמטרת השופט איננה להעניש, אלא לדאוג לאיכות המשחק ולמעמד הענף, תגבר תחושת הכבוד כלפי השופטים בליגות הילדים והנוער, ובהמשך, בתקווה – גם בליגות הבכירות.
 1. בנושא מתקני האימון למחלקות ילדים ונוער הוועדה סברה כי מתקני האימונים אמורים לשמש גורמים שונים ולהכיל קהלים שונים, ילדים כשחקנים ומשפחות שלמות לכדורגל, כקהל הצופה במשחקים. מכאן שהקפדה על בטיחות הילד, נוחות ואווירה נעימה תגרום לילד ולהורה לכבד את המועדון ואת המחלקה בה הילד משחק, וכך יימנעו חיכוכים עתידיים בנושא הזה.

הוועדה ממליצה כי המגרשים ומתקני האימונים יוכשרו כך שישמרו על ביטחונם האישי והפיזי של כל הגורמים באופן הבא:

עבור הילדים/השחקנים:

 • יש לוודא כי לכל מחלקה יש מספר מתאים של מגרשים, וכי המגרשים והציוד המוצע בטיחותיים לילדים. מגרשים שבהם האדמה לא מיושרת, בדשא יש חורים, השערים לא יציבים וכדומה, מסכנים את החיים של הילדים! על מנהלי מחלקות הילדים והנוער ומפעיליהן מוטלת אחריות לשים לנגד עיניהם בראש ובראשונה את בטיחות המגרש והציוד.
 • יש לדאוג לחדרי הלבשה ראויים, הכוללים מקום להחלפת בגדים, שירותים ומקלחות. המציאות, לעתים, בה ילדים מחליפים בגדים בחדרים מטונפים ומוריקים את צרכיהם באזורים ציבוריים לא ראוי שתתמשך.
 • בכל משחק ילדים, נערים ונוער חייבים להימצא חובש, ערכת עזרה ראשונה וערכת החייאה. ברם, חובת המצאות ערכת הנחיה אינה קיימת כיום. הוועדה מדגישה את חשיבות העניין, ודורשת לקיים את הכללים וההנחיות כנדרש ולהוסיף על הכללים כאמור גם את החובה להימצאות ערכת החייאה. בנוסף, הוועדה ממליצה להרחיב את הכללים האמורים גם לגבי אימונים, החל בחלוף תקופת התארגנות בת שנתיים, קרי מ-1.1.2015.
 • הוועדה ממליצה כי יוקמו חדרי טיפולים ובמידת האפשר חדרי כושר לילדים.
 • על ההתאחדות לכדורגל להוציא לאלתר חוזר לקבוצות שבו ייקבע כי מוטלת על הקבוצות האחריות לאכוף את כל הכללים הקשורים למגרש הכדורגל ומתקניו בהתאם להנחיותיה, לתקנים החלים ולהמלצות דוח זה. ההתאחדות תעמיד לרשות הקבוצות שאינן עומדות כיום באמות המידה הנדרשות, פרק זמן של שנה מיום פרסום הדוח. מתקן כדורגל שלא יעמוד באמות המידה האמורות בפרק הזמן שנפסק, ייפסל, ופעילות הקבוצה מפעילת המתקן בהתאחדות לכדורגל תושעה. על ההתאחדות ליזום, בעזרת מפקחיה, ביקורות מיוחדות ובכך לערוך בדיקות לגילוי מפגעי בטיחות. במקרה שיתגלו כאלה, ייסגר המגרש לאלתר.
 • באחריות תקציבית של המועצה להסדר ההימורים בספורט לוודא כי מתקנים חדשים הממומנים על ידה יעמדו בסטנדרטים אלה.
 • על המועצה להסדר ההימורים בספורט לתת עדיפות להקמתם של מגרשים סינתטיים. הוועדה למדה מן המומחים אשר הופיעו בפניה, כי במגרשים סינתטיים ניתן להדריך באופן טוב יותר, וכמו כן, להעמיס עליהם אימונים לאורך כל שעות היום, מבלי ליצור נזק למשטח.
 • הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את האחריות המשותפת בעניין זה של הרשויות המקומיות – מכוח מחלקות הרישוי, הבעלות במתקנים, התקצוב והתמיכה בקבוצות. הוועדה ממליצה כי משרד הפנים יוציא הנחיות מתאימות המחייבות את העיריות לכלול סעיפים מתאימים בחוזי ההרשאה/השכירות הנחתמים מול הקבוצות.

עבור המשפחות והקהל:

הוועדה מצאה, כי בחלק גדול ממחלקות הילדים והנוער, התנאים הקיימים למשפחות/ לקהל בלתי אפשריים (אין מקומות ישיבה או מקום לעמוד בו). תנאים אלה מביאים לחיכוכים אין-סופיים בין המשפחות לבין המאמנים והצוות המנהל. מחקרים הוכיחו כי במקום בו התנאים הסביבתיים אינם מכבדים את הנמצאים, יגיבו הנמצאים באלימות ובחוסר תרבות.